باشگاه پرسپولیس منتظر پاسخ آلومینیوم برای جذب لیموچی