سالیوان اقدامات آتی ناتو برای اوکراین را تشریح کرد