طرح توجیهی شهرداری چیست و چه نیازهایی را برآورده می کند؟

برای این که درک درستی از طرح توجیهی شهرداری داشته باشید، ابتدا بایستی با مفهوم دقیق “طرح توجیهی” آشنا شوید. دانستن این که طرح توجیهی شهرداری چه نیازهایی را برآورده می‌کند نیز منوط به فهم درست مفهوم “طرح توجیهی” است. طرح توجیهی چیست؟ در ابتدا لازم است اشاره شود که طرح توجیهی، تنها به طرح