آیا ساس ها بیماری انتقال می دهند؟

ساس به دسته‌ ای از حشرات گفته می‌ شود که دارای خانواده و گونه‌ های متعددی می‌ باشد. گونه ای از این حشرات در فارسی به نام سن شناخته می‌ شوند. ساس ها آفات گیاهان زراعی و باغی می‌ باشند و گونه معروف آنها یعنی سن گندم از مهم ترین آفات مهم گندم و جو

آیا ساس ها بیماری انتقال می دهند؟

ساس به دسته‌ ای از حشرات گفته می‌ شود که دارای خانواده و گونه‌ های متعددی می‌ باشد. گونه ای از این حشرات در فارسی به نام سن شناخته می‌ شوند. ساس ها آفات گیاهان زراعی و باغی می‌ باشند و گونه معروف آنها یعنی سن گندم از مهم ترین آفات مهم گندم و جو